PSS, AMOS statistička obrada podataka

Objavljeno: 22.05.2023
Mostar, BiH
063997996
IT
Kategorija
Lokacija
Radno vreme
Vrsta zaposlenja
Stručna sprema

Opis

Statistika i statistička obrada podataka u SPSS, AMOS, nVivo, Excel i interpretacija - tumačenje dobijenih podataka.
email: info@statistical.agency ili
Viber/WhatsApp/Imo: +387-63-997-996 ili
Skype ID: xyLeonardo
web stranice https://www.Statistical.Agency
https://www.facebook.com/Statistical-Agency-100179141645805
Od statističkih analiza, radim:
Deskriptivnu statistiku (AS, SD, Min, Max, Medijana,…)
Preliminarne analize (testovi normalnosti distribucije podataka, provera pouzdanosti merne skale)
Neparametarske testove (Hi-kvadrat, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test, Wilcoxon test ranga, Friedman test)
Parametarske testove (T-test, ANOVA, korelaciona analiza, regresiona analiza – logistička i visestruka)
Psihometrijsku analizu mernih instrumenata po klasičnoj testnoj teoriji (CTT) i teoriji stavskog odgovora (IRT) – izračunavanje parametara pozdanosti, diskriminativnosti, infit i outfit, težina stavke, diferencijalno funkcionisanje ajtema…
Izveštaj koji dobijate sadrži: opis primenjenih statističkih metoda, softvera koji je korišćen, tabelarni/grafički prikaz i interpretaciju rezultata. Izveštaj je kompletno formatiran (nisu output tabele iz softverskog paketa), tako da može da se direktno kopira u rad, nema potrebe da se dodatno dorađuje. Ukoliko je potrebno, pružam dodatna objašnjenja, i radim neophodne korekcije.
Usluge nudim za sve vrste radova: seminarskih, diplomskih, specijalističkih, subspecijalističkih magistarskih, doktorskih ili bilo kojih naučno-istraživač

Kontakt oglašivača

OGLAŠIVAČ
Mesto
Mostar, BiH
Telefon
063997996,
1
close
Prijava
Registracija